คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์ คู่มือการดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โดย วงจันทร์ ชีวธาดาวิรุทน์