SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ć
ดู ดาวน์โหลด
สำนักงาน.กับ.SmartOBEC/Amss  1719 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
การติดตั้ง Web Server ด้วยโปรแกรม AppServ  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
ผังการเชื่อมต่อ ระบบ Smart OBEC  434 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
คู่มือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System) SMSS Version 3.2  15337 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
Ċ
ดู ดาวน์โหลด
วิธีการแก้ปัญหาโปรแกรมท􀃉ีใช้กับ windows , iis แล้วบันทึกข้อมูลไม่ได้  97 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  11 ก.ย. 2560 04:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  11 ก.ย. 2560 04:02 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
ไฟล์เลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ 1 ต.ค.60  10 ก.ย. 2560 21:01 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  10 ก.ย. 2560 21:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ă
ดู
  27 ส.ค. 2560 07:00 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ă
ดู
  27 ส.ค. 2560 06:59 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
ดู
  27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
Ĉ
ดู ดาวน์โหลด
  19 กิโลไบต์ เวอร์ชัน 1 27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
ċ

ดู
  27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ċ

ดู
  27 ส.ค. 2560 06:54 กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2