หนังสือราชการการประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน

โพสต์13 ส.ค. 2564 02:43โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2

การประชุม video conference การชี้แจงการขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่และในช่วงเปลี่ยนผ่าน
วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 
 

ประชุมการย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1

โพสต์10 ส.ค. 2564 01:36โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2   [ อัปเดต 10 ส.ค. 2564 01:37 ]

ประชุมการย้ายพนักงานราชการ (ตามคำร้องขอย้าย) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551

โพสต์12 ก.ย. 2560 19:32โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2


ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2551

พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

โพสต์10 ก.ย. 2560 07:16โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พะเยา เขต 2

หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 22/5/2015 เรื่อง พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

1-10 of 22