1

ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
                 สรุปข้อแตกต่างระหว่างระเบียบฉบับเดิมกับฉบับใหม่
2
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
3
ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)  
4
ข้อบังคับ ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ.2553
5
ข้อบังคับ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการลาออกจากราชการเพื่อรับบำเหน็จบำนาญเหตุทดแทน พ.ศ.2553
6
7
8
9
10
แนวทางและขั้นตอนการให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม