เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อดีต - ปี พ.ศ.2558


วิธีการค้นหาข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จากช่อง Search หรือ Last Name ..........

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ.2559


วิธีการค้นหาข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จากช่อง Search หรือ Last Name ..........

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ.2560


วิธีการค้นหาข้อมูลการได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้จากช่อง Search หรือ Last Name ..........

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คำอธิบาย วิธีการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปี พ.ศ.2560


ท่านสามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ด้านล่าง....

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ดาวน์โหลด ราชกิจจานุเบกษา รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์


การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้างเผือก และ มงกุฎไทย
ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ
๒๕๓๗
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๑ ตอนที่  ๒๑ ข ๓ ธันวาคม  ๒๕๓๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่  ๕ ข ๒๘ เมษายน  ๒๕๓๘
๒๕๓๘
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๒ ตอนที่ ๑๗ ข ๔ ธันวาคม  ๒๕๓๘
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๔ ข ๑๕ มีนาคม   ๒๕๓๙
๒๕๓๙
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๒ ข ๔ ธันวาคม   ๒๕๓๙
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๓๙
๒๕๔๐
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๔ ตอนที่ ๒๗ ข ๓ ธันวาคม  ๒๕๔๐
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒ ข ๑๘ มกราคม  ๒๕๔๑
๒๕๔๑
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๕ ตอนที่ ๒๓ ข ๒ ธันวาคม   ๒๕๔๑
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข ๒๙ มกราคม  ๒๕๔๒
๒๕๔๒
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข ๒ ธันวาคม  ๒๕๔๒
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๓
๒๕๔๓
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๗ ตอนที่ ๒๕ ข ๑ ธันวาคม   ๒๕๔๓
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่  ๔ ข ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๔
๒๕๔๔
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข ๔ ธันวาคม  ๒๕๔๔
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒ ข ๒๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๔๕
๒๕๔๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๒๑ ข ๔ ธันวาคม   ๒๕๔๕
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๖ ข ๑๓ มีนาคม  ๒๕๔๖
๒๕๔๖
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๙ ข ๑ ธันวาคม   ๒๕๔๖
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๔ ข ๑๐ มีนาคม   ๒๕๔๗
๒๕๔๗
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข ๒๖ พฤศจิกายน  ๒๕๔๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๑๑ ข ๒๓ กรกฎาคม  ๒๕๔๘
๒๕๔๘
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๒ ตอนที่ ๒๑ ข ๓ ธันวาคม   ๒๕๓๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๑๔ ข ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๔๙
๒๕๔๙
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๓ ตอนที่ ๒๓ ข ๑๘ ธันวาคม   ๒๕๔๙
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐ ข‚ ๒๕ มิถุนายน  ๒๕๕๐
๒๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๘ ข ๕ ธันวาคม   ๒๕๕๐
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๓ ข‚ ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๑
๒๕๕๑
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๗ ข ๑๘ ธันวาคม  ๒๕๕๑
เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๑๖ ข ๑๔ ธันวาคม   ๒๕๕๑
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๒
๒๕๕๒
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๖ ข ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๒
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๖ ข ๖ มิถุนายน   ๒๕๕๓
๒๕๕๓
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๑๔ ข ๘ ธันวาคม   ๒๕๕๓
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๑๖ ข ๒๘ สิงหาคม   ๒๕๕๔
๒๕๕๔
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข ๒ ธันวาคม   ๒๕๕๔
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๒๔ ข ๒๗ มิถุนายน  ๒๕๕๕
๒๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข ๓ ธันวาคม  ๒๕๕๕
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๑๖ ข ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๕
๒๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๓๐ ข ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๖
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๑๑ ข ๑๕ พฤษภาคม  ๒๕๕๗
๒๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๓๑ ตอนที่ ๒๗ ข ๓ ธันวาคม   ๒๕๕๗
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๗ ข ๒ มิถุนายน   ๒๕๕๘
๒๕๕
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข ๔ ธันวาคม   ๒๕๕๘
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๑๔ ข ๓๐ พฤษภาคม   ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ชั้นสายสะพาย
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๗ ข  ๒๗ กันยายน   ๒๕๖๐
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๕๒ ข ๒๗ กันยายน  ๒๕๖๐
   

 กลับสารบัญ
การประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี ราชกิจจานุเบกษา วันประกาศ หมายเหตุ
๒๕๓๘ เล่ม     ๑๑๒       ตอนที่     ๑๗      ๔     ธ.ค.     ๒๕๓๘ -
๒๕๓๙  เล่ม     ๑๑๓       ตอนที่     ๒๒      ๔     ธ.ค.     ๒๕๓๙ -
๒๕๔  เล่ม     ๑๑๓       ตอนที่     ๒๒      ๑๖    ธ.ค.     ๒๕๔๐ -
๒๕๔๑ เล่ม     ๑๑๕       ตอนที่     ๒๒      ๑     ธ.ค.     ๒๕๔๑ -
๒๕๔๒ เล่ม     ๑๑๖        ตอนที่     ๒๑      ๒     ธ.ค.     ๒๕๔๒ -
๒๕๔๓ เล่ม     ๑๑๖        ตอนที่     ๒๑      ๒๑     ธ.ค.     ๒๕๔๓ -
๒๕๔๔ เล่ม     ๑๑๘       ตอนที่     ๒๓      ๔     ธ.ค.     ๒๕๔๔ -
๒๕๔๕ เล่ม     ๑๑๙       ตอนที่     ๒๒      ๔     ธ.ค.     ๒๕๔๕ -
๒๕๔๖ เล่ม     ๑๒๐       ตอนที่     ๒๐      ๑     ธ.ค.     ๒๕๔๖ -
๒๕๔๗ เล่ม     ๑๒๑       ตอนที่     ๑๙           ต.ค.    ๒๕๔๗ นักกีฬาโอลิมปิก ครั้งที่ ๒๘
๒๕๔๗  เล่ม     ๑๒๑       ตอนที่     ๒๔       ๓๐   พ.ย.   ๒๕๔๗ -
๒๕๔๘ เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๒      ๓     ธ.ค.     ๒๕๔๘ -
๒๕๔๘  เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๓      ๓     ธ.ค.     ๒๕๔๘ กรณีช่วยผู้ประสบภัย "สึนามิ"
๒๕๔๘ เล่ม     ๑๒๒       ตอนที่     ๒๔      ๒๑   ธ.ค.     ๒๕๔๘ นักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ และซีเกมส์
๒๕๔  เล่ม     ๑๒๓       ตอนที่     ๒๔      ๒๕   ธ.ค.     ๒๕๔๙ -
๒๕๕๐ เล่ม     ๑๒๕       ตอนที่      ๒          ม.ค.     ๒๕๕๑ -
๒๕๕๑ เล่ม     ๑๒๖       ตอนที่      ๒       ๒๕   ก.พ.    ๒๕๕๒ -
๒๕๕๒ เล่ม     ๑๒๖       ตอนที่     ๑๗      ๕    ธ.ค.    ๒๕๕๒ -
๒๕๕๓ เล่ม     ๑๒๘       ตอนที่     ๓      ๑๖   ก.พ.     ๒๕๕๔ -
๒๕๕๔ เล่ม     ๑๒๘       ตอนที่     ๒๕       ๒   ธ.ค.     ๒๕๕๔ -
๒๕๕ เล่ม     ๑๓๐       ตอนที่           ๒๘   ม.ค.   ๒๕ -
๒๕๕ เล่ม     ๑๓๐       ตอนที่     ๒๓       ๒๔   ต.ค.   ๒๕ -
๒๕๕ เล่ม     ๑๓๒       ตอนที่              ม.ค.   ๒๕ -
๒๕๕๘ เล่ม     ๑๓๒       ตอนที่     ๓๒         ธ.ค.   ๒๕ -
๒๕๖๐ เล่ม     ๑๓๔      ตอนที่     ๔๘      ๒๗  ก.ย..   ๒๕ -
กลับสารบัญ